Często zadawane pytania

Wprowadzenie

 

Szanowni Państwo – w tym miejscu gromadzimy Państwa pytania lub wątpliwości i wyrażamy je w formie pytań, na które staramy się odpowiedzieć w jak najbardziej przystępny sposób. Mamy nadzieję, że ta forma komunikacji pomiędzy nami odpowie na nurtujące Was pytania związane z podejmowaniem pracy u pracodawców zagranicznych i to nie tylko za pośrednictwem Agencji Eurokontakt Serwis sp. z o.o.

Jeżeli nie jest możliwa osobista wizyta w jednym z naszych biur prosimy o kontakt telefoniczny do wybranego oddziału lub biura głównego. Gdyby były trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego, które mogą wynikać z dużej liczby osób dzwoniących lub obsługiwanych w danym oddziale, polecamy skorzystać z ogólnego adresu mailowego, skąd informacja zostanie przesłana do odpowiedniego rekrutera; można także skorzystać z faksu:

– e-mail: sekretariat@euro-kontakt.eu
– faks: (71) 36 19 065

Jednocześnie Agencja wprowadziła instytucję tzw. Opiekuna osób wyjeżdżających zagranicę za naszym pośrednictwem. Pod jednym numerem telefonu uzyskacie Państwo stały kontakt z jedną osobą przez cały okres pobytu.

Ogólną zasadą jest, że pracodawcy zagraniczni z Unii Europejskiej nieposiadający w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa są zobowiązani do pełnienia funkcji płatnika składek w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w stosunku do osób przez nich zatrudnionych, objętych w Polsce obowiązkiem ubezpieczeniowym.

Należy jednak podkreślić, że przepisy o ubezpieczeniach społecznych przewidują możliwość przejęcia obowiązków płatnika przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zawartej z pracodawcą (zapis w  umowie). Często pracodawcy zagraniczni, w tym w nasi kontrahenci – czyli współpracujący z Agencją pracodawcy zagraniczni oferujący pracę za naszym pośrednictwem, także korzystają z tego przepisu; rodzi to dodatkowe obowiązki. W tym wypadku takie osoby  powinny zgłosić się do oddziału (inspektoratu) ZUS właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania z wypełnionym formularzem płatnika składek. W takich przypadkach to na osobach zatrudnionych ciążyć będzie obowiązek comiesięcznego składania do ZUS dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek ZUS.

Warto w takich przypadkach upoważnić wybrane biuro rachunkowe do zadbania o realizację tych zobowiązań, które będzie Państwu pomocne w takich sytuacjach.

Poniżej zawarte są wskazówki dla tych, którzy chcą samodzielnie realizować swoje zobowiązania:

Zadaniem osoby pełniącej rolę płatnika jest wypełnienie obowiązku zgłoszeniowego. Obowiązek ten polega na zgłoszeniu się do właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania jednostki ZUS z:

– kopią zawartej z pracodawcą zagranicznym umowy wraz z zapisem o przejęciu obowiązków płatnika,
– kopią decyzji o nadaniu NIP oraz wypełnieniu dwóch formularzy, tj.: ZUS ZUA (lub ZUS ZZA, gdy podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu) oraz ZUS ZAA, w których jako dane identyfikacyjne płatnika (blok II) podaje:
– obywatel polski: NIP, PESEL, nazwisko i imię,
– obywatel państwa Unii Europejskiej: NIP, nazwisko i imię, serię i numer paszportu (wpisując maksymalnie 9 pierwszych cyfr i liter bez spacji oraz znaków interpunkcyjnych),
– ubezpieczenia społeczne: 83101010230000261395100000,
– ubezpieczenie zdrowotne: 78101010230000261395200000,
– Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 73101010230000261395300000.

Podstawową różnicą między zawarciem umowy zatrudnienia z pracodawcą polskim a zawarciem umowy z pracodawcą unijnym (zagranicznym) jest obowiązek samodzielnego obliczania przez osobę zatrudnioną zaliczek na podatek dochodowy i ich wpłacania na rachunek organu podatkowego. Jest to podobna sytuacja do sytuacji przekazania obowiązków płatnika składek ZUS na podstawie umowy (zapisu umownego) z unijnym pracodawcą. Rozliczenie następuje na podstawie rachunków potwierdzających uzyskane dochody.

Agencje kierują Państwa do pracy zagranicą do pracodawców zagranicznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; na podstawie tej ustawy Agencje jedynie pośredniczą w zatrudnianiu Państwa. Nie dotyczy to sytuacji tzw. pracy tymczasowej, której Nasza Agencja obecnie nie świadczy. Na Agencji generalnie nie ciąży odpowiedzialność z tytułu właściwego realizowania umowy zawartej pomiędzy Państwem a pracodawcami zagranicznymi. Jednak nasza Agencja zawsze była zainteresowana mediacją w przypadku sporów pomiędzy Stronami i wielu przypadkach takie sprawy kończyły się zadowalającym rozwiązaniem dla obu Stron. Zachęcamy Państwa do zgłaszania bezpośrednio w Agencji wszelkich spraw, które uznajecie Państwo za nieprawidłowe; Agencja nie tylko mediuje, ale poprzez kontakt z Pracodawcą wyjaśnia na bieżąco wszelkie niejasności czy wątpliwości.

Jak ostatnio zauważyliśmy w niektórych sytuacjach (w przypadku upoważnień zleceniobiorców do wystawienia rachunków) zgłaszacie Państwo uwagi odnośnie wyższych kwot na rachunkach w stosunku do kwot otrzymywanych na przelewach. Rachunki muszą odpowiadać kwocie uzyskanego przez Państwa wynagrodzenia, a różnice mogą wynikać z wypłacanych gotówką bezpośrednio Państwu zaliczek czy wyrównań kosztów przejazdu lub zakwaterowania, które zostały poniesione; w zależności od charakteru i rodzaju wykonywanego przedmiotu umowy różnice te mogą też wynikać z wydatków w czasie realizacji umowy (narzędzia, ubrania robocze) czy ubezpieczenia.

Pamiętajcie Państwo: każda sprawa, zgłoszona pisemnie do Agencji, zostanie wyjaśniona u pracodawcy zagranicznego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu ze wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym (uzyskanych w Polsce i każdym innym państwie) – tzw. „nieograniczony obowiązek podatkowy”.

Pamiętajcie Państwo, że na pracodawcy zagranicznym nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wszystkie prawa jazdy – zarówno w starym, jak i nowym formacie, wydane w jednym z krajów Unii Europejskiej, są uznawane w innych krajach UE.

Począwszy od 1 stycznia 2015 r. dla rolników oraz ich domowników istnieje możliwość pozostania w KRUS w okresie, w którym podlega się pod ubezpieczenia społeczne ZUS z tytułu realizacji umowy zlecenie. Od 1 stycznia 2017 r. warunkiem pozostania w KRUS jest osiąganie przychodu z tytułu realizacji umowy zlecenie, który nie przekracza miesięcznie równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz, jeżeli bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia, podlegało się pod KRUS w pełnym zakresie. O fakcie realizacji umowy zlecenia należy poinformować właściwą Kasę.

Dla uwidocznienia różnic w formie tabeli porównujemy umowę zleceni, umowę o dzieło jak i umowę o pracę.

RODZAJ UMOWY

Umowa o pracę

Umowa zlecenia

Umowa o dzieło


Uregulowania prawne


Kodeks pracy


Kodeks cywilny

art. 734 -751


Kodeks cywilny

art. 627- 646


Przedmiot umowy


Umowa starannego działania

– wykonywanie pracy na umówionym stanowisku.


Umowa starannego działania

– dokonanie określonych czynności dla dającego zlecenie.


Umowa rezultatu

– osiągnięcie konkretnego efektu (materialnego lub niematerialnego).


Stałość umowy


Ma charakter ciągły.


Zlecenie wykonane w konkretnym czasie lub bezterminowo.


Ma charakter jednorazowy – można określić maksymalny termin oddania dzieła.


Normy czasu pracy i dodatkowe wynagrodzenie za prace ponad normy


Wynikają z Kodeksu pracy (art. 128-151)


Brak (ograniczenia są dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach)


Brak


Strony umowy


Pracodawca i pracownik, związani stosunkiem pracy.


Zleceniodawca (zlecający) i zleceniobiorca (wykonawca), między którymi powstaje stosunek cywilnoprawny.


Zamawiający wykonanie dzieła i przyjmujący zamówienie pomiędzy którymi powstaje stosunek cywilnoprawny.


Relacja między stronami umowy


Pracownik jest podporządkowany pracodawcy w zakresie miejsca, czasu i sposobu wykonania pracy.

Zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie wykonywania pracy.

Może być zawarta tylko z osobą fizyczną.


Nie ma stosunku podporządkowania. Strony umowy są równorzędnymi podmiotami. Wykonawca zlecenia powinien kierować się wskazówkami zleceniodawcy w sprawie sposobu wykonania zawartej umowy.

Umowa może określać granice czasowe wykonania czynności.

Zmiana zlecenia może być podstawą do wypowiedzenia umowy.

Może być zawarta z osobą fizyczną, prawną i innymi podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej.


Przyjmujący zamówienie ma swobodę co do miejsca, czasu i sposobu wykonania dzieła, ma jedynie obowiązek wykonać konkretne dzieło w oznaczonym w umowie terminie. Zamawiający może kontrolować sposób wykonania dzieła.

Strony umowy są równorzędnymi podmiotami.


Sposób wykonywania pracy


Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy, a nie do osiągnięcia rezultatu.


Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania powtarzalnych czynności, a nie do osiągnięcia rezultatu.


Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia rezultatu. Sposób wykonania dzieła jest pozostawiony jego uznaniu.


Osobiste wykonanie pracy


Pracownik nie może powierzyć wykonywania swojej pracy innej osobie.


Zleceniobiorca powinien wykonywać pracę osobiście, ale w pewnych przypadkach i za zgodą zleceniodawcy może powierzyć wykonanie umowy innej osobie.


Przyjmujący zamówienie nie musi wykonywać dzieła osobiście, chyba że zostanie to zastrzeżone w umowie. Jeżeli poleci jego wykonanie innym osobom, musi je nadzorować, a za rezultat pracy odpowiada osobiście.


Formy zawarcia umowy


Powinna być zawarta w formie pisemnej.

Zawarta ustnie musi być potwierdzona na piśmie.


Może być zawarta w każdej formie: ustnie, pisemnie lub w sposób dorozumiany (poprzez dopuszczenie do pracy).


Może być zawarta w każdej formie.


Odpowiedzialność za wady


Brak odpowiedzialności. Pracownik odpowiada za powstanie szkody na zasadach określonych w art. 114-127 Kodeksu pracy.


Szczegółowy zakres wynika z umowy pomiędzy stronami.


Szczegółowy zakres wynika z umowy pomiędzy stronami.


Odpłatność za wykonaną pracę


Jest zawsze odpłatna. Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia.

Podstawowa część wynagrodzenia powinna być wypłacana co miesiąc.


Może być odpłatna lub nieodpłatna.

Wynagrodzenie powinno być wypłacone po wykonaniu zlecenia (albo w inny sposób określony w umowie).


Odpłatna. Wynagrodzenie może być ryczałtowe lub kosztorysowe.


Minimalne wynagrodzenie


Określone przepisami Kodeksu pracy.


Brak


Brak


Urlopy wypoczynkowe


Wynikają z Kodeksu pracy (art. 152-173)


Brak (chyba, że wynikają z umowy)


Brak (chyba, że wynikają z umowy)


Zasiłek chorobowy


Po 30 dniach od zawarcia umowy lub od pierwszego dnia, jeśli przerwa między umowami była nie dłuższa niż 29 dni.


Tylko jeśli zleceniobiorca sam opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe.


Tylko jeśli wykonawca sam opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe.


Ochrona w trakcie ciąży


Pełna (co najmniej do dnia porodu), za wyjątkiem:

– umowy na okres próbny 1-miesięcznej lub krótszej,

– umowy na czas określony, która ulega rozwiązaniu przed końcem 3 miesiąca ciąży

– umowy na zastępstwo.


Nie istnieje.


Nie istnieje.


Rozwiązanie umowy


Szczegółowo jest określony tryb i terminy wypowiedzenia.


Można wypowiedzieć w każdym terminie chyba ze umowa stanowi inaczej.


Można wypowiedzieć w każdym terminie chyba ze umowa stanowi inaczej.


Prawo do zasiłku dla bezrobotnych po zakończeniu umowy


Tak (pod warunkiem spełnienia wymogów ustawy z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.)


Tak (pod warunkiem spełnienia wymogów ustawy z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.)


Nie


Forma zakończenia współpracy


Świadectwo pracy


Brak obowiązku potwierdzenia zakończenia współpracy


Brak obowiązku zakończenia współpracy


Głównym zadaniem naszej firmy są usługi doradcze i pośrednictwa pracy skierowane do osób poszukujących zatrudnienia oraz do pracodawców którzy są zainteresowani pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

KONTAKT
EUROKONTAKT SERWIS SP. Z O.O.
ul. 8 Marca 2 lok. 6, 35-065 Rzeszów
NR LICENCJI: 15892

Główne biuro:
ul. Powstańców Śląskich 5
53 – 332 Wrocław
Pon.-piąt. 8:00-17:00
Tel. 71 338 42 63
Fax: 71 716 08 24
@: praca@euro-kontakt.eu
@: twojapraca@euro-kontakt.eu

ZOSTAW KONTAKT

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)